Jednym ze sposobów asynchronicznego przetwarzania w języku PHP jest forkowanie polegające na tworzeniu dedykowanego procesu, będącego duplikatem procesu głównego, do obsługi poszczególnych zadań, połączeń. Sposób ten został szczegółowo omówiony w poprzednim artykule z cyklu PHP Daemons. Alternatywą dla tego podejścia może być zdefiniowanie pewnej ustalonej puli otwartych gniazdek (ang. sockets) do obsługi wielu równoległych połączeń, iterowanie po tej liście a następnie obsługa zmian statusów za pomocą mechanizmu select() (rozszerzenie sockets - funkcje stream_select() bądź socket_select()).

Jeśli naszym celem będzie obsługa przykładowo 1000 równoległych połączeń, iterowanie po wszystkich przygotowanych w tym celu socketach może być kosztowne i mało wydajne. Istnieje jednak dużo bardziej wydajne rozwiązanie operujące na nieblokujących gniazdkach i przełączające się na obsługę danego połączenia dopiero w momencie kiedy wystąpi taka potrzeba (bez konieczności pollingu wielu socketów i analizowania czy status uległ zmianie). Problemem tutaj jest to, iż nie jest ono takie samo we wszystkich systemach operacyjnych. Przykładowo: epoll w Linuxie, kqueue - FreeBSD / Mac OS X czy też /dev/poll - Solaris. Zależy nam przecież na tym, aby nasza aplikacja była przenośna i nie było konieczności wprowadzania zmian przy kolejnych wdrożeniach, stąd też bazowanie na wydajniejszych wersjach mechanizmu select() może być kłopotliwe. Pomocne w tym wypadku będzie skorzystanie z biblioteki libevent, stanowiącej interfejs do najbardziej wydajnej implementacji poll w danym środowisku.

Event loop

Libevent jest biblioteką zapewniającą mechanizm do wywoływania funkcji zwrotnych (ang. callbacks) w momencie wystąpienia danego zdarzenia na wskazanych deskryptorach plików bądź w przypadku osiągnięcia timeout’u. Przykładowo możemy przez to rozumieć, że do naszego daemona wysłane zostały dane i są gotowe do przetworzenia bądź zakończono operacje na tych danych i zostaną one odesłane do podłączonego klienta. Podejście takie charakterystyczne jest dla programowania asynchronicznego opartego na zdarzeniach (ang. event-driven programming). Centralnym punktem aplikacji opartej na tym modelu będzie główna pętla czyli tzw. event loop, gdzie będziemy oczekiwali na zdarzenia i w momencie ich wystąpienia wykonywali zdefiniowane dla tych zdarzeń zadania. Zanim jednak wystartujemy nasz event loop, konieczne jest wykonanie następujących kroków:

 1. stworzenie zdarzenia bazowego (base_event)
 2. stworzenie zdarzenia (event), które zostanie powiązane z monitorowanym deskryptorem
 3. zdefiniowanie monitorowanego deskryptora (fd) - w przypadku daemona będzie to socket
 4. powiązanie zdarzenia event z deskryptorem fd oraz zarejestrowanie callback’a do obsługi tego zdarzenia
 5. powiązanie zdarzeń event oraz base_event
final public function listen()
{
  $this->sock = stream_socket_server('tcp://' . $this->host . ':' . $this->port, $errno, $errstr);
  stream_set_blocking($this->sock, 0);

  $base = event_base_new();
  $event = event_new();

  event_set($event, $this->sock, EV_READ | EV_PERSIST, [$this, 'onConnection'], $base);
  event_base_set($event, $base);
  event_add($event);
  event_base_loop($base);
} 

Buffered event

Podstawowym zadaniem stawianym przed implementowanym przez nas daemonem w PHP będzie obsługa wielu połączeń równocześnie. Aby postulat ten został zrealizowany, operacje I/O (ang. Input / Output) powinny być nieblokujące tj. przyjmowanie nowych połączeń nie będzie wstrzymywane na czas obsługi zdarzeń. W tym celu zastosowane zostaną buforowane zdarzenia (ang. buffered event) posiadające własne bufory wejścia / wyjścia (input buffer, output buffer) - przykładowo, gdy wystąpi zdarzenie typu read, dane odebrane z deskryptora trafiają do bufora wejściowego a aplikacja wraca do trybu oczekiwania na nowe zdarzenia.

private function onConnection($sock, $flag, $base)
{
  // kontrola liczby polaczen...
  
  $accepted_sock = stream_socket_accept($sock);
  stream_set_blocking($accepted_sock, 0);

  $buffer = event_buffer_new(
    $accepted_sock,
    [$this, 'onRead'],
    null,
    [$this, 'onError'],
    $connection_id
  );
  event_buffer_base_set($buffer, $base);

  if ($this->timeout > 0) {
    event_buffer_timeout_set($buffer, $this->timeout, $this->timeout);
  }

  event_buffer_watermark_set($buffer, EV_READ, 0, 0xffffff);
  event_buffer_enable($buffer, EV_READ | EV_PERSIST);

  // nawiazanie polaczenia...

  return true;
} 

Callback watermark

Dla każdego ze zdefiniowanych buforowanych zdarzeń możemy zarejestrować osobne funkcje zwrotne typu read / write. Domyślnie, read callback wywoływana jest w momencie odebrania danych z fd, write callback - gdy dane z bufora wyjściowego zostaną wysłane do monitorowanego deskryptora (tutaj: socket’u). Dodatkowo możemy przedefiniować obsługę tych callback’ów ustawiając odpowiednie poziomy watermark:

 • read low-water mark - min. liczba bajtów w buforze wejściowym (input buffer), która spowoduje wywołanie read callback, domyślnie 0
 • read high-water mark - max. liczba bajtów jaka spowoduje przerwanie wczytania do bufora wejściowego (do czasu zwolnienia miejsca w buforze), domyślnie nieograniczona
 • write low-water mark - jak tylko liczba bajtów w buforze wyjściowym (output buffer) spadnie poniżej tego poziomu wywołana zostanie write callback, domyślnie 0 co oznacza, że write callback nie zostanie wywołany dopóki output buffer nie zostanie opróżniony
 • write high-water mark - znaczenie specjalne (filtrowanie zdarzeń buforowanych), brak zastosowania z poziomu PHP API

Do ustawiania poziomów watermark dla danego buforowanego zdarzenia możemy wykorzystać event_buffer_watermark_set().

Dla każdego nowego połączenia z daemonem zdefiniowana zostanie nowa instancja buforowanego zdarzenia. Dodatkowo wszystkie utworzone instancje przechowywane będą w wewnętrznym cache’u celem kontroli max liczby połączeń - w momencie zamknięcia danego połączenia, odpowiednia instancja zostanie usunięta z cache’a. Jednak, aby poszczególne połączenia były obsługiwane w momencie wystąpienia zdarzenia danego typu konieczne jest włączenie obsługi, zdefiniowanego dla danego połączenia, buforowanego zdarzenia.

private function onConnection($pSock, $pFlag, $pBase)
{
  // jesli za duzo polaczen, czekamy az beda jakies dostepne
  if (count($this->connections) == $this->maxConnections) {
    return false;
  }

  // unikalny identyfikator polaczenia
  static $connection_id = 0;
  $connection_id++;

  // buffered event...
  
  $connection = new DaemonConnection($connection_id, $sock);
  $connection->setEventBuffer($buffer);
  $this->setConnection($connection);

  return true;
} 

Typy buforowanych zdarzeń

Włączając obsługę buforowanego zdarzenia (event_buffer_enable()) bądź definiując po prostu nowe zdarzenie (event_set()) zobligowani jesteśmy do określenia typu takiego zdarzenia. Sprowadza się to do ustawienia jednej z możliwych wartości:

 • EV_TIMEOUT - oznacza zdarzenia aktywne po upływie timeoutu, flaga jest ignorowana w momencie definiowana zdarzenia (timeout definiowany jest podczas dodawania zdarzenia - event_add())
 • EV_READ - zdarzenia aktywne, gdy powiązany z danym zdarzeniem deskryptor jest gotowy do odczytu
 • EV_WRITE - zdarzenia aktywne, gdy powiązany z danym zdarzeniem deskryptor jest gotowy do zapisu
 • EV_SIGNAL - flaga wykorzystywana do obsługi sygnałow (ang. signals)
 • EV_PERSIST - flaga oznaczająca trwałość zdarzeń: domyślnie, jeśli dane oczekujące zdarzenie stanie się aktywne (powiązane deskryptory będą gotowe do odczytu / zapisu bądź upłynął timeout), nie powróci już do stanu oczekiwania o ile nie zostanie ponownie dodane (event_add()) w funkcji zwrotnej obsługującej to zdarzenie. Ustawienie flagi EV_PERSIST spowoduje trwałość tego zdarzenia tj. automatycznie przełączy się w stan oczekiwania po wywołaniu callback’a. Dodatkowo, pomimo flagi EV_PERSIST, istnieje możliwość wyjścia ze stanu oczekiwania wywołując event_del() w callback’u. Flagę EV_PERSIST włączamy dla zdarzeń typu read / write ustawiając EV_READ|EV_PERSIST bądź EV_WRITE|EV_PERSIST. Timeout zdarzeń z włączoną flagą EV_PERSIST jest resetowany w momencie wywołania funkcji zwrotnej, np. dla zdarzenia zdefiniowano flagi EV_READ|EV_PERSIST oraz timeout = 5 sek. - stanie się ono aktywne kiedy fd będzie gotowy do odczytu bądź minęło 5 sekund od czasu, gdy ostatni raz było ono (zdarzenie) aktywne

Podsumowując, wykorzystanie biblioteki libevent do realizacji daemona w PHP pozwala znacznie ograniczyć zużycie zasobów, w porównaniu do rozwiązania opartego na forkowaniu procesów, przy identycznej liczbie obsługiwanych połączeń. Dodatkowo nie występują tutaj problemy związane z procesami zombie czy wieloma otwartymi połączeniami z bazą danych. Dzięki temu, że libevent stanowi interfejs do najwydajniejszej implementacji mechanizmu select() w danym środowisku, nie będzie potrzeby wprowadzania zmian podczas migracji z jednego środowiska do drugiego, np. z Mac OS X do Linuxa. W końcu, dzięki zastosowaniu modelu programowania asynchronicznego, co prawda wymagającego nieco innego podejścia przy projektowaniu rozwiązania, możliwa jest obsługa wielu równoległych procesów w jedno-procesowym (wynikającym z natury języka PHP) środowisku.

Kompletny kod znajdziecie tutaj.

Przydatne linki:

tagi:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

Komentarze